Ο χρήστης ή ο κάτοχος φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος οφείλει να τηρεί και να διαφυλάσσει το βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών, το οποίο του παραδίδεται κατά την απόκτηση του ΦΗΜ, καθώς και το φορολογικό μηχανισμό ή μέρος του συστήματος με τα ενταμιευμένα σε αυτά δεδομένα για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που κάθε φορά ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Το βιβλίο συντήρησης και επισκευών το οποίο συνοδεύει πάντοτε τον φορολογικό μηχανισμό επιδεικνύεται άμεσα σε κάθε απαίτηση φορολογικών ελέγχων. Επιπλέον, καθιερώθηκε η υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών, να εκδίδεται νέο βιβλιάριο, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «Σε αντικατάσταση».

Η διαδικασία έκδοσης νέου βιβλιαρίου συντήρησης λόγω απώλειας του παλαιού, γίνεται ως εξής:

Ο χρήστης-κάτοχος προσέρχεται στην αρμόδια ΔΟΥ και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει την απώλεια.

Για την περίπτωση αυτή προβλέπεται η επιβολή προστίμου.

Η Δ.Ο.Υ. χορηγεί αντίγραφο της δήλωσης επιτηδευματία, στην οποία τίθεται η εξής σημείωση: "Ακριβές αντίγραφο από κατατεθείσα όμοια στην Υπηρεσία μας".

Ο επιτηδευματίας προσκομίζει το αντίγραφο στην επιχείρηση, που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας για το συγκεκριμένο ΦΗΜ, ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπο αυτής, και του χορηγείται νέο βιβλιάριο με την ένδειξη "ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ" σημειώνοντας στο βιβλιάριο και τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο έχει λάβει η υπεύθυνη δήλωση από τη ΔΟΥ. Εξυπακούεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί νέο βιβλιάριο συντήρησης, εφόσον δεν έχει ακολουθηθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

Σε περίπτωση μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης κάθε Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, εφαρμόζεται πρόστιμο.

 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.