Συχνές ερωτήσεις για ΕΑΦΔΣΣ

 

Θέματα Βιβλίου Συντήρησης και Επισκευών (Β.Σ.Ε.) ΦΗΜ (αντικατάσταση λόγω πλήρωσης ή απώλειας)

Ο κάτοχος/χρήστης Φ.Η.Μ. είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του Β.Σ.Ε. του Φ.Η.Μ., τη σφράγιση και ενημέρωσή του από κάθε τεχνικό (πιστοποιημένο ή μη) που επεμβαίνει στο Hardware ή το Software του Φ.Η.Μ. καθώς και την άμεση παράδοσή του στα ελεγκτικά όργανα αν και όταν αυτό ζητηθεί. (ΠΟΛ 1068/2015).

Η μη διαφύλαξη του Β.Σ.Ε., δεν κατονομάζεται στις περιπτώσεις των παραβάσεων, που ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4174/2013. Επομένως, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη διαφύλαξη αυτού, όταν η διαπίστωση απώλειας ή η δήλωση απώλειας πραγματοποιείται από την 1η/1/2016 και μετά.

Όμως, η μη ανταπόκριση του φορολογούμενου σε αίτημα/πρόσκληση της φορολογικής αρχής για προσκόμιση του Β.Σ.Ε., συνιστά παράβαση και επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι κυρώσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ.

Σε κάθε περίπτωση απώλειας του Β.Σ.Ε., πρέπει να εκδίδεται νέο βιβλιάριο, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «Σε αντικατάσταση».

Η διαδικασία έκδοσης νέου Β.Σ.Ε. λόγω απώλειας του παλαιού, γίνεται ως εξής:

Ο χρήστης-κάτοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας προσέρχεται στην αρμόδια ΔΟΥ και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει την απώλεια ή

ο χρήστης-κάτοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας στον Α.Φ.Μ. της οποίας ανήκει  ο φορολογικός μηχανισμός κάνει Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας, η οποία θα πάρει ηλεκτρονικό γνήσιο υπογραφής (https://www.gov.gr/).

Στη συνέχεια, ο χρήστης-κάτοχος του ΦΗΜ προσκομίζει αντίγραφο της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης στην επιχείρηση, που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας για το συγκεκριμένο ΦΗΜ, ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπο αυτής, και του χορηγείται νέο βιβλιάριο με την ένδειξη "ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ" σημειώνοντας στο βιβλιάριο και τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο έχει λάβει η υπεύθυνη δήλωση από τη ΔΟΥ. Εξυπακούεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί νέο βιβλιάριο συντήρησης, εφόσον δεν έχει ακολουθηθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

Στην περίπτωση πλήρωσης των σελίδων των τεχνικών επεμβάσεων του Β.Σ.Ε., ο χρήστης-κάτοχος του ΦΗΜ προσκομίζει αυτό στην επιχείρηση, που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας για το συγκεκριμένο ΦΗΜ, και του χορηγείται νέο με την ένδειξη "ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ".

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1208/2018, είναι υποχρεωτική η αποστολή δεδομένων για τα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων από την 1η/1/2019.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρήσεων, ξεκινά η υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στο myDATA και η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ σταδιακά από τον Σεπτέμβριο 2021 (βλ. https://www.aade.gr/anakoinoseis/deltio-typoy-28062021).

Απόκλιση ώρας Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Το ρολόι του Φ.Η.Μ. πρέπει να εμφανίζει την πραγματική ώρα.

Προκειμένου να ικανοποιείται η παραπάνω προδιαγραφή εναλλακτικά υλοποιείται είτε με τον αυτόματο συγχρονισμό του Φ.Η.Μ. με το ρολόι του πληροφοριακού συστήματος των Φ.Η.Μ. είτε με την τακτική παρακολούθηση και επιτόπια ρύθμιση του ρολογιού του Φ.Η.Μ. με ευθύνη του κατόχου του.

Η μόνη εξαίρεση απόκλισης από την πραγματική ώρα είναι για τους Φ.Η.Μ. που δεν έχουν δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής στην θερινή ώρα, οπότε κατά την περίοδο εφαρμογής θερινής ώρας, εμφανίζουν την χειμερινή ώρα, δηλαδή μία ώρα πίσω.

Ο ΦΗΜ, κατά την έκδοση των παραστατικών και του Ζ, δημιουργεί διάφορα αρχεία (a.txt, b.txt, d.txt, e.txt, s.txt). Το e.txt περιέχει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου που προβλέπονται για ηλεκτρονική αποστολή/διαβίβαση σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Όλα τα δημιουργούμενα αρχεία, με αποκλειστική ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ και υπόχρεου στη φύλαξη στοιχείων, φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. και παραμένουν άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση των φορολογικών αρχών.

Όλες οι ΕΑΦΔΣΣ οφείλουν, με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1221/13.12.2012, να παράγουν τα αρχεία e.txt. Κάθε αρχείο e.txt πρέπει να περιέχει ποσά, ίδια με τα ποσά του αντίστοιχου αρχείου a.txt Σε περιπτώσεις που δεν δημιουργούνται τα αρχεία e.txt ή δημιουργούνται αλλά δεν περιέχουν τα σωστά ποσά, η λειτουργία των ΕΑΦΔΣΣ δεν είναι σύννομη.

Προκειμένου να γίνουν οι ρυθμίσεις του λογισμικού υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ σωστά, ο ασφαλέστερος τρόπος είναι η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, να εκτυπώνει στο παραστατικό τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1003/2015, υπάρχει γενική υποχρέωση για χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων λιανικής (αποδείξεις λιανικής ή τιμολόγια). Συγκεκριμένα, οι αποδείξεις λιανικής (πώλησης ή παροχής υπηρεσιών) εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή, εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά, με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.

Οι ΕΑΦΔΣΣ, διαθέτουν ολοκληρωμένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - (ΕΘΕΔ), για την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων από και προς το διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ. Η θύρα ΕΘΕΔ με την οποία συνδέεται η ΕΑΦΔΣΣ είναι συγκεκριμένη και προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή – εισαγωγέα της ΕΑΦΔΣΣ ως Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων – ΕΘΕΔ, με αντίστοιχη σήμανση επί ή πλησίον της θύρας αυτής.

Η ΕΑΦΔΣΣ μετά από κάθε λήψη φορολογικών δεδομένων για την έκδοση στοιχείου από τον διασυνδεόμενο Η/Υ και την επεξεργασία αυτών μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1 δημιουργίας σύνοψης – υπογραφής, εκδίδει σχετικό δελτίο – απόδειξη, το οποίο ονομάζεται Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ), και στο οποίο αναγράφονται:

ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου

ο ημερήσιος α/α του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ).

ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ)

Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου

Τα δελτία αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ μέχρι της εκδόσεως του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ» που αφορά την αντίστοιχη ημέρα εκδόσεώς τους.

Στην ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, τα δελτία αυτά φυλάσσονται μέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης και της επανατροφοδοτήσεως στην ΕΑΦΔΣΣ των αντίστοιχων στοιχείων, για την τελική έκδοση του σχετικού Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ», επιδεικνύονται δε σε κάθε περίπτωση ελέγχου των φορολογικών αρχών, ως αποδεικτικά εκδόσεως των αντίστοιχων στοιχείων.

Ως Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) ορίζεται η αλληλουχία χαρακτήρων, η οποία δημιουργείται με την χρήση του ειδικού ασφαλούς αλγόριθμου SHA-1 και η οποία προσδιορίζει μονοσήμαντα όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα κάθε εκδιδομένου στοιχείου, που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω του αλγορίθμου αυτού (ψηφιακή υπογραφή).

Για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, γίνεται χρήση του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1. Με τον αλγόριθμο SHA-1, η παραγόμενη ΠΑΗΨΣ, σχηματίζεται από 40 σύμβολα – χαρακτήρες του δεκαεξαδικού αριθμητικού συστήματος (20 Bytes).

ς Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ορίζεται η αυτόνομη λειτουργικά και φυσικά ηλεκτρονική υπολογιστική συσκευή (φορολογικός μηχανισμός), η οποία:

1. συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής Θύρας Επικοινωνίας Δεδομένων (ΕΘΕΔ) με διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα για την ασφαλή σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων,

2. δε διαθέτει καμία άλλη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων και επικοινωνίας για τη σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων, εκτός από την ΕΘΕΔ,

3. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης – απόσπασης από διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας - λήψης δεδομένων,

4. διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας

και αποτελείται από:

επεξεργαστή που εκτελεί ειδικό λογισμικό για την επεξεργασία και τη σήμανση των στοιχείων (φορολογικό μικροκώδικα),

· μνήμη προγραμμάτων ειδικού λογισμικού (φορολογικού μικροκώδικα),

· μνήμη εργασίας,

· ρολόι,

· φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιονομικών δεδομένων,

· φορολογικό εκτυπωτή με αυτόνομη δυνατότητα έκδοσης των δελτίων:

α. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - Ζ (ΔΗΦΑΣΣ- Ζ)

β. Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ) και

γ. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων – (ΔΑΠΦΜΗΣ).

Η ΕΑΦΔΣΣ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

Η παραγγελία σας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της TAXCODE A.E., μέσω e-mail στο sales@taxcode.gr, τηλεφωνικά στο 2102583640 ή στα γραφεία της TAXCODE A.E.

Μπορείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε παραγγελία που έχετε ήδη υποβάλει, στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό πώλησης.

Εάν επιθυμείτε ακύρωση ή αλλαγή της παραγγελίας σας, πρέπει να επικοινωνήστε μαζί μας στο 2102583640 ή στο sales@taxcode.gr.

Το κόστος αποστολής μέσω courier διαμορφώνεται ως εξής:

·  Για βάρος δέματος μέχρι 2 κιλά: €4,96

·  Για βάρος δέματος βάρους από 2 κιλά και πάνω το κόστος αυξάνεται κατά €1,24 ανά κιλό.

Το μέγιστο βάρος αποστολής με courier δεν μπορεί να ξεπερνά τα 15 κιλά.

Στην περίπτωση που το βάρος του δέματος είναι άνω των 15 κιλών, η αποστολή γίνεται με τρόπο που θα επιλέξει ο πελάτης και επιβαρύνεται εξολοκλήρου με τα έξοδα αποστολής, εκτός και αν παραλάβει από την έδρα της Taxcode.

Σε κάθε περίπτωση, η επιβάρυνση των εξόδων μεταφοράς εμφανίζεται αναλυτικά κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, αφού συμπληρωθεί η επιθυμητή διεύθυνση παραλαβής.

Δεν υπάρχει χρέωση μεταφορικών στην περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τα γραφεία της Taxcode.

Τα προϊόντα αποστέλλονται από την TAXCODE:

·   την ίδια ημέρα, εάν η παραγγελία έγινε έως τις 12 μ.μ.

·   την επόμενη εργάσιμη, εάν η παραγγελία έγινε από τις 12 μ.μ. και μετά

·  στην περίπτωση πληρωμής μέσω διατραπεζικής μεταφοράς κεφαλαίου, το προϊόν αποστέλλεται από την TAXCODE την επόμενη εργάσιμη και μόνο εφόσον έχει διαπιστωθεί η κατάθεση.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος (π.χ. διαθεσιμότητα), ενημερώνεστε έγκαιρα τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους:

·     με μετρητά με την παραλαβή της παραγγελίας στον courier που θα την παραδώσει (αντικαταβολή)

·     με μετρητά ή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα στο ταμείο της TAXCODE A.E., στην περίπτωση παραλαβής από τα γραφεία της TAXCODE A.E.

·    με κατάθεση του ποσού στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, αφού επιλεγεί ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής

·    με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express, Diners Club) μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας e-Commerce της Alpha Bank

·     μέσω PayPal χρησιμοποιώντας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα

Ο τρόπος πληρωμής με κάρτα είναι εφικτός μόνο για παραγγελίες που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στο www.taxcode.gr ή στην έδρα της Taxcode και όχι για την περίπτωση της πληρωμής με αντικαταβολή.

Σύμφωνα με την §2 του άρθρου 69 του Ν.4446/2016 «Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά». Επομένως, Ως εκ τούτου οι παραγγελίες με συνολική αξία άνω των 500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων) πρέπει να εξοφλούνται με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους.

Όλα τα προϊόντα μας έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους από την αγορά τους ή και μεγαλύτερη (εξαρτάται από την εκάστοτε κατασκευαστική εταιρία), εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά.

Τα προϊόντα με την ένδειξη «stock clearance», αν και είναι καινούρια & αμεταχείριστα, πωλούνται χωρίς εγγύηση, λόγω κατάργησής τους από τις κατασκευάστριες εταιρίες.

Το επιστρέφετε στην εταιρία μας για να ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί το κατασκευαστικό ελάττωμα και να αποκλεισθεί η περίπτωση κακής χρήσης ή εξωτερικής επέμβασης. Κατόπιν, αντικαθίσταται από το ίδιο μοντέλο, χωρίς χρέωση, εάν υπάρχει διαθεσιμότητα, ή αντίστοιχο προϊόν πληρώνοντας τη διαφορά της αξίας, στην περίπτωση αντικατάστασης με προϊόν μεγαλύτερης αξίας.

Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς είναι απαραίτητη.

Εάν αλλάξατε γνώμη, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που παραλάβατε στην αρχική τους συσκευασία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή τους. Τα έξοδα μεταφορικών της επιστροφής επιβαρύνουν εσάς. Μετά από έλεγχό μας για την εξακρίβωση της μη χρήσης τους, θα σας επιστραφεί το ποσό της αρχικής τους αξίας. Τυχόν ποσό που καταβλήθηκε για μεταφορικά έξοδα, δεν επιστρέφεται.

Στην περίπτωση που έχει ανοιχτεί η συσκευασία, το προϊόν δεν επιστρέφεται.