Πολιτική Απορρήτου

Ασφάλεια επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η TAXCODE A.E. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) της διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τρόποι, σκοποί και νομιμότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε λειτουργικό ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αφού προηγηθεί η συγκατάθεσή σας, για τους παρακάτω σκοπούς:

·         Για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων (παραγγελίες που υποβάλλονται διαδικτυακά/τηλεφωνικά/με προσωπική παρουσία στα γραφεία μας, συμβόλαια συντήρησης)

·         Κατά την εγγραφή στο διαδικτυακό κατάστημά μας και στα ενημερωτικά δελτία μας (newsletter)

·         Για την παροχή ενημερώσεων και προωθητικών ενεργειών

·         Για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξή σας

·         Όταν υποβάλλετε κάποιο αίτημα (π.χ. πληροφορίες προϊόντων)

Για τα παραπάνω και ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να σας ζητηθούν κάποια προσωπικά σας στοιχεία, όπως:

·         Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό) & επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. & δραστηριότητα (στην περίπτωση εταιριών). Αυτά τα δεδομένα θα συλλεχθούν κατά την αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ή κατά την εγγραφή σας στο διαδικτυακό κατάστημά μας ή στο newsletter μας (στην τελευταία περίπτωση ζητείται μόνο το e-mail σας).

·         Πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβασή σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

·         Πληροφορίες συσκευής, διεύθυνση IP, “cookies”, τοποθεσία.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της TAXCODE Α.Ε.

δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην TAXCODE Α.Ε.

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η TAXCODE Α.Ε. ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προστασία παιδιών

Η TAXCODE A.E. δεν προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα προς αγορά σε ανήλικους κάτω των 16 ετών.

Εάν παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα της TAXCODE A.E., επιβάλλεται η συγκατάθεση εκείνου που έχει τη γονική μέριμνα, δηλαδή του γονέα ή του κηδεμόνα.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε είναι επαρκή και συναφή και περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και το διάστημα αποθήκευσής τους περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποθηκεύονται και για το χρονικό διάστημα που υποχρεούμαστε να το κάνουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία (π.χ. εκτέλεση και σύναψη σύμβασης, φορολογικοί-τεχνικοί λόγοι).

Για το σκοπό της παροχής ενημέρωσης, προωθητικών ενεργειών και υποστήριξής σας, καθώς και τη διατήρηση του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς ανά πάσα στιγμή και η οποία δε θίγει τη νομιμότητα της συλλογής και επεξεργασίας που βασίστηκε στο χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση.

Σε κάθε περίπτωση, το διάστημα αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν. Η TAXCODE A.E. διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δε διατηρούνται περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο, ορίζοντας προθεσμίες για τη διαγραφή τους ή για την περιοδική επανεξέτασή τους και τον περιορισμό τους. Λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι ακριβή διορθώνονται ή διαγράφονται.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Για την παροχή των προϊόντων & των υπηρεσιών, την εκτέλεση συμβάσεων, καθώς και για τη λειτουργία & τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού της η TAXCODE A.E. συνεργάζεται με διάφορες εταιρίες παροχής υπηρεσιών και προμηθευτές, στους οποίους διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα, και τα οποία, οι συνεργαζόμενες εταιρίες μπορούν να επεξεργαστούν για λογαριασμό της TAXCODE A.E., με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η TAXCODE A.E. παραμένει υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και, για αυτόν το λόγο, συμφωνεί με τις εν λόγω εταιρίες ως προς τους κανόνες προστασίας και παρακολουθεί αυτά τα μέτρα σε τακτική βάση.

Για παράδειγμα, για την αποστολή προϊόντων, η TAXCODE A.E. συνεργάζεται με εταιρίες ταχυμεταφοράς, στις οποίες διαβιβάζει δεδομένα σας απαραίτητα για τη δρομολόγηση της αποστολής της παραγγελίας σας (π.χ. διεύθυνση και τηλεφωνικό αριθμό).

Όσον αφορά στην πληρωμή παραγγελίας με τη χρήση πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, εφόσον επιλέξετε εσείς το συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, θα διαβιβαστούν ηλεκτρονικά κάποια δεδομένα σας, μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος και κρυπτογράφησης (SSL 128-bit encryption), προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας και μόνο.

Η TAXCODE A.E. δε συλλέγει, δεν αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ή στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών στα συστήματά της, ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά.

Τέλος, η TAXCODE A.E. θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτους ή σε κυβερνητικούς φορείς, εφόσον είναι νομικά υποχρεωμένη να το πράξει (π.χ. βάσει δικαστικής εντολής) ή εφόσον έχει το δικαίωμα να το πράξει (π.χ. επειδή είναι απαραίτητο για έρευνα εγκληματικής δραστηριότητας ή για διεκδίκηση & άσκηση των δικαιωμάτων & των συμφερόντων της).

Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών BestPrice

Η Taxcode Α.Ε., με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει, έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.bestprice.gr, στην οποία συμμετέχει. Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing. Επιπλέον, μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice.gr, κάθε παραγγελία που καταχωρίζετε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.gr. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κ.τ.λ.) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με τη διεκπεραίωση της παραγγελίας, για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η Taxcode Α.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.gr, πατήστε εδώ.

Πολιτική Cookies

Στην ιστοσελίδα μας, www.taxcode.gr, χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας πατώντας εδώ.

Σύνδεση με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ξένους ιστότοπους, για τους οποίους δεν είμαστε υπεύθυνοι. Σε περίπτωση που οδηγηθείτε σε ιστότοπο τρίτου, σας προτείνουμε να διαβάσετε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου.

Τα δικαιώματά σας στη συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πληρέστερης και σαφέστερης ενημέρωσης κατά τη συλλογή των δεδομένων για την επεξεργασία τους και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίζετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη»): Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και τη διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμείτε.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων μέχρι την ανάκληση δεν παύει να είναι νόμιμη. Η διαδικασία της ανάκλησης ενδέχεται να απαιτεί ορισμένο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 2102583640 ή στο e-mail: sales@taxcode.gr

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.): Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα---www.dpa.grcomplaints@dpa.gr---τηλ.: 2106475600, φαξ: 2106475628

 

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Η TAXCODE A.E. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας πολιτικής απορρήτου, ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να είναι πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις. Παρακαλείστε να ελέγχετε περιοδικά την Πολιτική Απορρήτου για πιθανές αλλαγές.

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2022